Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Mingxing Elektron (Dongguan) Ltd., 1998-nji ýylyň awgust aýynda döredildi we Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Şijie şäherçesi, Sia Yicun senagat seýilgähinde ýerleşýär, metal öndürmekde ýöriteleşen metal möhürleme önümlerini we elektron böleklerini öndüriji. ýokary we pes ýygylykly transformator we transformator we elektron enjamlary üçin izolýasiýa materialy öndürmekde önüm ýa-da enjam.Önümlerimiz häzirki zaman telekommunikasiýa enjamlarynda we öý elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.

Jemi hil dolandyryşy, müşderiniň kanagatlanmagy

"Jemi hil dolandyryşy, müşderiniň göwnünden turmak" şygaryna eýerip, iri we orta kärhanalar bilen uzak möhletleýin we özara peýdaly iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.Bilelikde öňe gitmek üçin önümleri öndürmekde we taslamakda olar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Hilimiz, tehnologiýamyz we gowy hyzmatymyz üçin müşderilerimizden gowy abraý gazandyk.

CNC galyplaýjy maşyn

CNC galyplaýjy maşyn

Proýektor

Proýektor

CNC oýma maşyn

CNC oýma maşyn

Ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan

Öňdebaryjy tehnologiýamyz we tejribämiz bilen, täze önümi dizaýn edip we ösdürip, müşderiniň talaplaryna laýyklykda nusgalary ýasamaga, nusgalara görä gaýtadan işlemäge ýa-da müşderiler tarapyndan üpjün edilen materiallary ulanyp gaýtadan işlemäge ukyplydyrys.Bularyň hemmesi, müşderilerimiziň we bazaryň isleglerini we isleglerini kanagatlandyryp biljekdigimize göz ýetirip biler.

Şu gün biziň bilen habarlaşyň

Hil we önümçilik ukybymyz müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.Entegem biziň üçin gaty uzak ýol bar.Hilimizi we tehnologiýamyzy yzygiderli ösdürmeli we bizi her tarapdan kämilleşdirmeli.

Ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan

Kärhananyň maksady

Müşderiniň kanagatlanmagy

Iş düşünjesi

Doly gatnaşýan hil dolandyryşy, üznüksiz gowulaşmak, müşderileriň kanagatlanmagy

Zehin strategiýasy

Kompaniýa, bu zehinler üçin tölenen ýokary aýlyk bilen ýokary netijeliligi gazanmak üçin maksat esasynda zehinleri ulanýar.

Hil syýasaty

Ilki bilen müşderä gönükdirilen, hil

Köpçüligiň paýhasyny we tagallalaryny jemlemek, kämillige ymtylmak!

Hil nyşany

Önümi ibermegiň geçiş derejesi ≥98%, önümi gowşurmagyň möhleti ≥96%